Kodeks postępowania

W grudniu 2013 roku Rada Nadzorcza OEM International ustanowiła wspólny „Kodeks postępowania” dla wszystkich firm OEM. Stanowi on zbiór wytycznych postępowania w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR - z ang. Companies Social Responsibility).

 

Najważniejsze wartości

 

Prawa człowieka
OEM popiera i zobowiązuje się do przestrzegania praw człowieka przyjętych przez międzynarodową społeczność. Ponadto zapewnia, że nie będzie się przyczyniać do ich łamania w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Zwalczanie korupcji
Priorytetem jest reputacja OEM jako uczciwej i odpowiedzialnej firmy. Nie są tolerowane w żaden sposób jakiekolwiek przejawy przekupstwa, wymuszeń i korupcji.

Odpowiedzialność środowiskowa
OEM promuje i wspiera innowacyjny rozwój produktów i usług, który przynosi korzyści związane z ochroną środowiska naturalnego i minimalizuje zużycie zasobów naturalnych.

 

Pozostałe priorytety

 

Wolność zrzeszania się
Jeśli zezwala na to prawo lokalne lub inne właściwe, wszyscy pracownicy mają prawo do tworzenia, przystępowania lub nie do związków zawodowych, a także do negocjacji zbiorowych w okresie zatrudnienia w OEM.

Praca przymusowa lub obowiązkowa
OEM nie toleruje pracy przymusowej ani obowiązkowej w żadnej formie. Wszyscy pracownicy mają prawo do zakończenia zatrudnienia w sposób zgodny z umową lub określony przez prawo lokalne.

Praca dzieci
Firma nie przyczynia się w żaden sposób do pracy dzieci ani nie stosuje żadnej innej formy zatrudniania dzieci. Nie zatrudniamy pracowników, którzy nie dopełnili powszechnego obowiązku kształcenia lub nie ukończyli 15 roku życia. Do wykonywania niebezpiecznych prac są zatrudniani pracownicy powyżej 18 roku życia.

Dyskryminacja
Różnorodność występująca pomiędzy pracownikami OEM jest cechą pozytywną. Nikt nie jest dyskryminowany z powodu: rasy, koloru skóry, płci, orientacji seksualnej, narodowości, statusu rodzicielskiego, ciąży, religii, poglądów politycznych, pochodzenia etnicznego, pochodzenia społecznego, statusu społecznego, wieku, przynależności do związków zawodowych czy niepełnosprawności. Nękanie w formie przemocy fizycznej czy psychicznej, a także wszelkie formy zastraszania lub stosowania innych gróźb są w OEM surowo zabronione.

Podejście oparte na przezorności
Słowo „odnawialny” jest w OEM słowem kluczowym. Gdy tylko jest to możliwe, unikamy korzystania z zasobów nieodnawialnych. OEM stosuje również podejście oparte na przezorności dotyczącej wyzwań związanych z ochroną środowiska. Oznacza to, że unikamy korzystania z materiałów niebezpiecznych, gdy tylko zaistnieją ku temu okoliczności i gdy są dostępne alternatywne przyjazne dla środowiska rozwiązania.

Interes konsumentów
W kontaktach z klientami OEM stosuje zasady uczciwego prowadzenia biznesu, marketingu i reklamy. Ponadto firma zapewnia, że dostarcza produkty i usługi, które są zgodne z ustaleniami i z obowiązującymi normami prawnymi.

Konkurencja
W OEM prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, a ponadto przestrzega zasad uczciwej konkurencji.