Ogólne warunki sprzedaży

 1. Funkcja
  Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie  do kontraktów i umów sprzedaży zawieranych pomiędzy OEM Automatic Sp. z o.o. (OEM) a nabywcą towarów tej firmy(Klient),  o ile umowy te nie stanowią inaczej. Żadne z poniższych Warunków Sprzedaży nie mogą być zmieniane ani modyfikowane przez Klienta bez pisemnej zgody OEM.
 2. Zapytania ofertowe i zamówienia
  Oferta handlowa OEM ma wyłącznie wartość informacyjną i nie jest  wiążąca dla żadnej ze stron. Zawarcie kontraktu (umowy) następuje z chwilą wystawienia przez OEM pisemnego potwierdzenia zamówienia lub dowodu sprzedaży.
 3. Dane techniczne i parametry
  Wszelkie dane techniczne i parametry podane w katalogach, prospektach i innych publikacjach OEM mogą być modyfikowanebez uprzedzenia.
 4. Dostawa towaru
  a) Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wszystkie przesyłki są dostarczane do magazynu Klienta. Towar dostępny z magazynu  w Warszawie jest dostarczany w ciągu dwóch dni roboczych, licząc od daty rejestracji zamówienia. Termin dostawy towaru sprowadzanego na zamówienie Klienta jest podany na potwierdzeniu zamówienia. Ma on charakter wstępny i może zostać zmieniony.
  b) Koszty transportu pokrywa Klient według podanych niżej stawek (ceny netto) zależnych od wagi oraz rozmiarów przesyłki:
  •   od   0 kg - 10 kg:  19,50 PLN
  •   od 10 kg - 20 kg:  42 PLN
  •   od 20 kg - 30 kg:  48 PLN
  •   od 30 kg - 60 kg:  60 PLN  
  •   Paleta od    60kg - 150 kg:  150  PLN             
  •   Paleta od 150 kg - 200 kg:  200  PLN           
  •   Paleta powyżej 200 kg − cena do uzgodnienia
  c) W przypadku wysyłki towarów ponadgabarytowych OEM zastrzega sobie możliwość doliczenia dodatkowej opłaty zależnej od kształtów przesyłki.
  d) W przypadku przesyłki za pobraniem dodatkowo do opłaty dolicza się kwotę 12 PLN −  w przypadku wysyłki towarów o wartości nieprzekraczającej 3 000 PLN, powyżej tej kwoty pobiera się 0,35% od kwoty pobrania.
  e) Każda przesyłka jest ubezpieczona do wartości faktury, ale nie więcej niż 50 000 PLN. Na życzenie Klienta przesyłkę można ubezpieczyć na wyższą wartość − opłata wynosi wówczas 1%  od sumy ubezpieczenia.
  f) Do każdej przesyłki sprowadzonej specjalnie na konkretne zamówienie Klienta dolicza się koszt transportu zagranicznego oraz koszty odprawy celnej.
  g) Do kosztu przewozu przesyłki zawierającej towary niebezpieczne doliczane są opłaty z tytułu spełnienia dodatkowych  specjalnych wymagań transportu i odpowiednich przepisów ADR lub  IATA. Informacja o opłacie jest ustalana indywidulanie dla każdej przesyłki.
  h) W przypadku odbioru własnego klient musi zgłosić zamiar odbioru towaru na co najmniej jeden dzień przed planowanym odbiorem. Jeżeli towar nie zostanie odebrany przez klienta w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty realizacji podanej na potwierdzeniu zamówienia, towar zostanie wysłany na koszt zamawiającego wg cen i warunków podanych w pkt 4 b)-g).
 5. Ceny i warunki płatności
  Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT, kosztów pakowania i transportu. Ceny podane na potwierdzeniu zamówienia są cenami katalogowymi i mogą zostać uaktualnione w przypadku znaczących zmian kursów walut. Stosuje się dwie podstawowe formy płatności: płatność przy odbiorze towaru lub przedpłatę za zamówiony towar. Zamówienia nowych Klientów  o wartości poniżej 500 PLN realizowane są za pobraniem, w tym przypadku do kosztów transportu dolicza się 12 PLN jako koszt pobrania. Po stwierdzeniu wiarygodności kredytowej Klienta może on otrzymać płatność odroczoną do 14 dni, którą należy regulować przelewem na konto OEM. Szczegółowe warunki płatności są podane na potwierdzeniu zamówienia i fakturze. Z tytułu opóźnień w płatnościach OEM ma prawo obciążyć odsetkami karnymi  w ustawowej wysokości oraz dodatkowymi kosztami windykacji realizowanej przez firmę zewnętrzną.
 6. Anulowanie
  Zamówienie może być anulowane przez Klienta wyłącznie  po otrzymaniu pisemnej zgody OEM. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów anulowania zamówienia poniesionych przez OEM.
 7. Prawo własności
  Prawo własności towaru przechodzi na Klienta w chwili otrzymania przez OEM pełnej zapłaty za towar. W przypadku braku całości  lub części należnej kwoty po terminie zapłaty OEM jest upoważniony przez Klienta do odzyskania całego dostarczonego towaru. OEM może przenieść prawo własności zakupionych towarów na Klienta w każdym momencie, co pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej. Klient przejmuje odpowiedzialność  za towar z chwilą jego odbioru.
 8. Reklamacje i zwrot towaru
  Klient jest zobowiązany sprawdzić zgodność towaru z dokumentacją niezwłocznie po otrzymaniu dostawy. Wszelkie reklamacje ilościowe będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych  po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wadliwego funkcjonowania elementów należy się skontaktować z osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia, która poinformuje o procedurze postępowania reklamacyjnego. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej.
 9. Gwarancja
  OEM zobowiązuje się usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji i wad materiałowych lub wymienić towar na wolny  od takich wad. Odpowiedzialność OEM dotyczy jednak wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady przez Klienta i nie później niż w terminie jednego roku od dnia zakupu. Zobowiązania OEM, które wynikają z niniejszej gwarancji ograniczają się do kosztów, które łącznie nie przekraczają ceny samego towaru. Wszelkie reklamacje gwarancyjne będą przyjmowane przez OEM z chwilą dokonania przez Klienta pełnej zapłaty za dostarczony towar.
 10. Ograniczenie odpowiedzialności
  OEM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe  ze wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich.
 11. Certyfikaty na wyroby
  Niniejszy katalog zawiera informacje o zakresie posiadanych przez poszczególne wyroby certyfikatów. OEM nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia wyrobów z niewłaściwym certyfikatem. Zamawiający ponosi pełne yzyko w tym względzie.
 12. Siła wyższa
  W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia kontraktu, OEM jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Sprzedaży  w czasie trwania takich okoliczności.
 13. Odpowiedzialność prawna
  Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę OEM. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Sprzedaży ma zastosowanie prawo polskie.


General terms and conditions of sale

 1. Function
  These Terns and Conditions of Sale apply only to sale contracts and agreements concluded between OEM Automatic Sp. z o.o. (OEM) and the buyer of goods of this company (the Client), unless the contracts provide otherwise. None of the Terms and Conditions of Sale below cannot be changed or modified by the Client without written permission of OEM.
 2. Requests for quotations and orders
  The commercial offer of OEM is only informative and is not binding for any of the parties. The conclusion of the contract is executed when the OEM issues a written confirmation of the order or a proof of sale.
 3. Technical data and parameters
  Any technical data and parameters provided in the folders, brochures and other publications of OEM can be modified without notice.
 4. Goods delivery
  a) If the contract does not provide otherwise, all parcels are delivered to the Client’s warehouse. The goods available from the warehouse in Warsaw is delivered within two working days, counting from the date of order registration. The delivery date of goods imported on request of the Client is provided on the order confirmation. It is preliminary and can be changed.
  b) The costs of transport is covered by the Client in accordance with the rates below (net prices) depending on the weight and dimensions of the parcel:
  •   from   0 kg - 10 kg:  PLN 19,50
  •   from 10 kg - 20 kg:  PLN 42
  •   from 20 kg - 30 kg:  PLN 48
  •   from 30 kg - 60 kg:  PLN 60
  •   Palette from 60kg - 150 kg:  PLN 150       
  •   Palette from 150 kg - 200 kg:  PLN 200         
  •   Palette above 200 kg – price to be agreed upon
  c) In case of dispatch of oversize goods, OEM reserves the right to add an additional fee depending on the shape of the parcel.
  d) In case of cash on delivery parcel san additional amount of PLN 12 is added to the fee – in case of dispatch of goods with the value not exceeding PLN 3 000, above this amount of 0.35% on the cash on delivery amount.
  e) Each parcel is insured up to the amount of invoice but not more than PLN 50 000. Upon the Client’s request the parcel can be insured for a greater amount – the fee is 1% on the insurance sum.
  f) A foreign transportation cost and customs clearance cost is added to each parcel imported especially upon a specific order of the Client.
  g) In case of hazardous materials OEM reserves the right to add a fee coming from special transport treatment and ADR/IATA requirements.
  The amount is determined for each transport separately.
 5. Prices and terms of payment
  All prices are provided in Polish zloty and do not include VAT, packing and transport costs. The prices provided on the order confirmation are folder prices and can be updated in case of significant rate exchange changes. Two basic methods of payment are used: cash on delivery or prepayment for ordered goods. The orders of new Clients with the value lower than PLN 500 are executed with cash on delivery method, in this case PLN 10 is added to the transportation costs as the cash on delivery method cost. Upon stating the credit rating of the Client, he can obtain deferred payment up to 14 days that shall be paid via transfer to OEM’s account. Detailed terms and conditions of payment are provided on the order confirmation and invoice. Due to delays in payments, OEM has the right to charge penal interest in statutory amount and additional costs of recovery executed by an external company.
 6. Cancellation
  An order can be cancelled by the Client only upon receiving written permission of OEM. In such a case, the Client is obliged to cover any costs of order cancellation incurred by OEM.
 7. Ownership right
  The ownership right is transferred onto the Client at the moment of receiving the full payment for goods by OEM. In the event of the lack of full or part of the due amount after the due date, OEM is authorised by the Client to recover the whole delivered goods. OEM may transfer the ownership right of purchased goods onto the Client at any moment, which shall be null and void unless made in writing. The Client accepts the responsibility for goods at the moment of receiving it.
 8. Complaints and return of goods
  The Client is obliged to check the compliance of the goods with the documentation immediately upon receiving the delivery. Any quantitative complaints shall be examined within 5 working days upon delivering the parcel. In case of stating damage or faulty functioning of elements one should contact the person in charge of the execution of the order that will inform you about the complaint proceedings. The complaints shall be filed in a written form.
 9. Guarantee
  OEM obliges itself to remove faults of the goods resulting from faulty construction and material defects or replace goods for those free from defects. The liability of OEM relates only to faults reported not later than within a month from the date of detecting the defect by the Client and not later than one year from the purchase. The obligations of OEM that result from this guarantee are limited to costs that in total do not exceed the price of goods themselves. Any guarantee complaints shall be taken by OEM when full payment for delivered goods is made by the Client.
 10. Limiting liability
  OEM does not take any responsibility for damages resulting from suspending production, loosing profit or consequential damages.
 11. Certificates for goods
  This folder includes information about the scope of certificates possessed by particular products. OEM takes no responsibility for orders of products with wrong certificates. The ordering party takes full responsibility in this matter.
 12. Force majeure
  In case of the occurrence of circumstances that cannot be predicted at the moment of contract conclusion, OEM is exempt from obligations resulting from these Terms and Conditions during the duration of such circumstances.
 13. Legal liability
  Any disputes between the parties shall be settled by court having jurisdiction over the OEM’s seat. To all matters not settled herein the provisions of the Polish law shall apply.