Cele zrównoważonego rozwoju

Budowanie dialogu ku przyszłości

Ważną częścią pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju jest dialog z interesariuszami Grupy, a więc klientami, dostawcami, pracownikami i właścicielami. W tym celu została przeprowadzona ankieta, która dotyczyła różnych kwestii zrównoważonego rozwoju w oparciu o 17 celów globalnych Agendy 2030, o których wspominaliśmy wcześniej. Wyniki ankiety stworzyły obraz tego, które z Globalnych Celów, zdaniem każdej grupy, powinny być traktowane priorytetowo przez OEM.

Co jest dla nas najważniejsze

Wyniki analizy potrzeb interesariuszy uzyskane na podstawie ankiety, w połączeniu z tym co jest istotne dla Grupy OEM stały się bazą dla wyznaczenia czterech obszarów priorytetowych, które obejmują wszystkie trzy aspekty zrównoważonego rozwoju:

  • Odpowiedzialność za środowisko naturalne
  • Społeczna odpowiedzialność
  • Odpowiedzialność finansowa i etyczna.

Nasze cele:

KSZTAŁTUJEMY INKLUZYWNE I RÓŻNORODNE MIEJSCE PRACY

Zasadnicze znaczenie dla sukcesu firmy ma nasza kultura w miejscu pracy. Inkluzywność i różnorodność są podstawą naszych działań. Wspierając podejście inkluzywne akceptujemy różnorodność, a nasi pracownicy mogą pozostać sobą w drodze do sukcesu. Chcemy tworzyć otoczenie, które zachęca i wspomaga wszystkich naszych pracowników na drodze rozwoju umiejętności i wiedzy, potrzebnej im do osiągnięcia sukcesu na aktualnie zajmowanym stanowisku i przygotowującej ich do przyszłych wyzwań zawodowych.

Wspieramy i szanujemy różnice, które składają się na wyjątkowość każdego człowieka: płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przynależność etniczna, orientacja seksualna, pochodzenie kulturowe, typ osobowości lub stan cywilny. Takie podejście umożliwia nam wykorzystanie potencjału wszystkich utalentowanych pracowników.

PROMUJEMY ZRÓWNOWAŻONY WZROST GOSPODARCZY I GODNĄ PRACĘ

Jako firma o charakterze międzynarodowym zdajemy sobie sprawę z pozytywnego wpływu, jaki możemy mieć na świat. Swoje zasoby i kompetencje naszych pracowników wykorzystujemy z myślą o społeczno-ekonomicznym rozwoju społeczności, w których działamy. Naszym celem jest, aby pracownicy rozwijali się w swoim miejscu pracy, gdyż jest to podstawa trwałego wzrostu gospodarczego.

Wszystkie nasze działania w obszarze pracowniczym charakteryzują się profesjonalnym podejściem i jasnymi wytycznymi dla pracowników. Kodeks postępowania OEM podkreśla znaczenie między innymi etycznego i prawidłowego postępowania oraz poszanowania praw człowieka. Nasz kodeks wymaga również od naszych dostawców potwierdzenia, że działają w ramach prawa każdego kraju, przeciwdziałają korupcji, oferują swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy oraz nie zatrudniają do pracy dzieci.

BUDUJEMY STABILNĄ INFRASTRUKTURĘ, PROMUJEMY ZRÓWNOWAŻONE UPRZEMYSŁOWIENIE ORAZ WSPIERAMY INNOWACYJNOŚĆ

Naszą przewagę konkurencyjną stanowią wysokie kompetencje i zaangażowanie pracowników. Wysoki poziom wiedzy o produktach z wyraźnym ukierunkowaniem na sprzedaż zapewnia doskonałą platformę do konstruktywnego dialogu z naszymi klientami. Satysfakcja klientów to jeden z naszych najważniejszych priorytetów. Zależy nam, by klienci zostawali z nami na długie lata.

Zaufania klientów nigdy nie traktujemy jako danego raz na zawsze. Wiemy, że w trakcie naszej wzajemnej relacji musimy zdobywać je w trakcie wielu spotkań, rozmów, konferencji i targów. Wierzymy, że zawsze jest coś, co można zrobić lepiej. Dlatego analizujemy nasze działania przy pomocy badań satysfakcji klienta. Są one ważne nie tylko po to, byśmy mogli upewnić się, co robimy dobrze, ale również po to, by odkryć punkty, które wymagają poprawy, co pozwoli nam dalej ulepszać się jako firmie.

PODEJMUJEMY AKTYWNOŚCI W CELU PRZECIWDZIAŁANIA ZMIANOM KLIMATU I ICH SKUTKOM

Nasza firma promuje i wspiera innowacyjny rozwój produktów i usług, który przynosi korzyści związane z ochroną środowiska naturalnego i minimalizuje zużycie zasobów naturalnych. Staramy się m.in. ograniczać wpływ naszych działań biznesowych na środowisko naturalne, gdyż powstrzymanie zmian klimatycznych to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów.

  • Redukcja plastiku
  • Optymalizacja gospodarki odpadami
  • Oszczędzanie energii
  • Wspieranie zaangażowania

 

Zapoznaj się z broszurą CSR – Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw

Wsparcie Klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:

phone 22 863 27 22

Wyślij e-mail Wyślij e-mail