• Ponad 20 lat na rynku!
 • Ponad 15 000 produktów
 • Zamówienia złożone do godz. 12:00 realizowane są tego samego dnia!

Ogólne warunki sprzedaży

 1. Funkcja
  Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawieranych pomiędzy OEM Automatic Sp. z o.o. (OEM) a nabywcą towarów tej firmy - Klientem (przedsiębiorcami),  o ile umowy te nie stanowią inaczej. OWS są integralną częścią wszelkich umów sprzedaży, w tym zamówień Klienta. Żadne z poniższych warunków nie mogą być zmieniane, ani modyfikowane przez Klienta bez pisemnej zgody OEM. Jednocześnie strony umowy wyłączają stosowanie innych wzorców umownych Klienta (OWZ, regulaminów itp.). OWS są dostępne dla Klienta w siedzibie OEM lub stronie internetowej:
  www.oemautomatic.pl
 2. Zapytania ofertowe i zamówienia
  Oferta handlowa OEM ma wyłącznie wartość informacyjną i nie jest wiążąca dla żadnej ze stron. Zawarcie umowy następuje z chwilą wystawienia przez OEM potwierdzenia zamówienia lub dowodu sprzedaży.
  Dane techniczne i parametry podane w katalogach, prospektach i innych publikacjach OEM mogą być modyfikowane bez uprzedzenia. 
 3. Dostawa towaru
  a) Jeżeli umowa nie stanowi inaczej wszystkie przesyłki są dostarczane EXW magazyn OEM (Incoterms 2010). Termin dostawy towaru jest podany na potwierdzeniu zamówienia. Ma on charakter wstępny i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od OEM.
  b) Koszty przesyłki zamówionego towaru pokrywa Klient według podanych niżej stawek (cen netto) zależnych od wagi oraz rozmiarów przesyłki:
  •   0 kg – 
  10 kg: 19,50 PLN
  •   10 kg –
   20 kg: 42,00 PLN
  •   20 kg – 
  30 kg: 48,00 PLN
  •   Paleta do 
  150 kg: 150,00 PLN              
  •   Paleta od 150 kg do 
  200 kg: 200,00 PLN            
  •   Paleta powyżej 200 kg − cena ustalona indywidualnie
  c) W przypadku wysyłki towarów ponadgabarytowych lub nietypowych OEM zastrzega sobie możliwość doliczenia dodatkowej opłaty zależnej od kształtów, wymiarów i niestandardowego opakowania przesyłki.
  d) Do opłaty za przewóz przesyłek za pobraniem dodatkowo dolicza się koszt 12,00 PLN netto. Maksymalna kwota pobrania to 2 000,00 PLN.
  e) Każda przesyłka jest ubezpieczona do wartości faktury, ale nie więcej niż 50 000,00 PLN. Na życzenie Klienta OEM ubezpiecza przesyłkę na wyższą wartość − opłata wynosi wówczas 1%  od sumy ubezpieczenia.
  f) OEM zastrzega sobie prawo doliczenia dodatkowych kosztów logistycznych do zamówień ekspresowych realizowanych na specjalne życzenie Klienta. 
  g) W przypadku odbioru własnego Klient zobowiązany jest odebrać towar w ciągu 4-ch dni roboczych. W przeciwnym razie OEM ma prawo wysłać przesyłkę na koszt zamawiającego wg cen i warunków podanych w pkt 4 b)-g).
 4. Ceny
  Wszystkie ceny są kalkulowane EXW magazyn OEM (Incoterms 2010) i nie zawierają podatku VAT. Ceny podane na potwierdzeniu zamówienia są cenami katalogowymi i mogą zostać uaktualnione w przypadku znaczących zmian kursów walut.   
 5. Warunki płatności   
  Stosuje się trzy podstawowe formy płatności: płatność przy odbiorze, przedpłatę lub odroczony termin płatności.
  Klient jest zobowiązany do uiszczenia całkowitej kwoty należności w terminie wskazanym na fakturze lub proformie. Dniem zapłaty jest dzień księgowania wpłaty na rachunku bankowym OEM. W przypadku braku płatności w wyznaczonym terminie OEM ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia, obciążyć dodatkowymi kosztami windykacji oraz żądać przedpłaty na poczet przyjętych wcześniej do realizacji zamówień Klienta. Nieuregulowanie należności w terminie upoważnia OEM do zatrzymania dostaw towaru i realizacji zamówień. OEM może uzależnić odstąpienie od tych czynności od wpłaty zaliczki na poczet najstarszych zobowiązań Klienta. Jeśli nie postanowiono inaczej zapłata za towar jest realizowana bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych. Zgłoszenia reklamacyjne nie zwalniają Klienta z obowiązku terminowego uiszczenia płatności. 
 6. Anulowanie
  Zamówienie może być anulowane przez Klienta wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody OEM. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów anulowania zamówienia poniesionych przez OEM.
 7. Prawo własności
  OEM zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, że pozostaje właścicielem towaru do chwili otrzymania przez OEM pełnej zapłaty za towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub montażu w innych przedmiotach. W przypadku braku całości lub części należnej kwoty po terminie zapłaty OEM jest upoważniony przez Klienta do odzyskania całego dostarczonego towaru. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Klienta jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz OEM. Zajęcie towaru  będącego własnością OEM w trakcie postępowania egzekucyjnego w stosunku do majątku Klienta zobowiązuje Klienta do niezwłocznego poinformowania OEM o tym fakcie oraz współdziałania przy realizacji  praw OEM względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru, łącznie ze wskazaniem miejsca przechowywania towaru. OEM może przenieść prawo własności zakupionych towarów na Klienta w każdym momencie, co pod rygorem nieważności wymaga zachowania formy pisemnej. Klient przejmuje odpowiedzialność za towar z chwilą jego odbioru.
 8. Reklamacje i zwrot towaru
  Klient jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, a w szczególności: stanu przesyłki, asortymentu, ilości i jakości towaru. Wszelkie reklamacje ilościowe winny być zgłaszane w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych po dostarczeniu przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki i produktu Klient jest zobowiązany umieścić stosowną adnotację na pokwitowaniu odbioru oraz sporządzić protokół szkody. Każda reklamacja w formie pisemnej wraz z protokołem szkody i dokumentacją fotograficzną winna być przesłana na adres : [email protected]. Interaktywny formularz zgłoszenia reklamacyjnego jest udostępniony na stronie: www.oemautomatic.pl (Pobierz formularz). Zwrot reklamowanego towaru jest możliwy tylko z załączonym do przesyłki potwierdzeniem rejestracji reklamacji – RMA.
  O ile strony nie uzgodnią inaczej, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Klient zostanie obciążony kosztami obsługi reklamacji poniesionymi przez OEM, a w tym kosztami związanymi z transportem/przesyłką reklamowanego towaru oraz kosztami sprawdzenia tego towaru u producenta wg jego stawek. W przypadku zasadnej reklamacji koszty postępowania reklamacyjnego ponosi OEM.
 9. Gwarancja
  OEM zobowiązuje się usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji i wad materiałowych lub wymienić towar na wolny  od takich wad. Odpowiedzialność OEM dotyczy jednak wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady przez Klienta i nie później niż w terminie jednego roku od dnia zakupu. Zobowiązania OEM, które wynikają z niniejszej gwarancji ograniczają się do kosztów, które łącznie nie przekraczają ceny samego towaru. Wszelkie reklamacje gwarancyjne będą przyjmowane przez OEM z chwilą dokonania przez Klienta pełnej zapłaty za dostarczony towar.
  W związku z udzieleniem gwarancji, strony wyłączają odpowiedzialność OEM z tytułu rękojmi.
 10. Ograniczenie odpowiedzialności
  OEM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe  ze wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich.
 11. Certyfikaty na wyroby
  Certyfikaty wyrobów są dostarczane przez OEM na  prośbę Klienta i po jego akceptacji ewentualnych kosztów z tym związanych. OEM nie odpowiada za zamówienia wyrobów z niewłaściwym certyfikatem. Zamawiający ponosi pełne ryzyko w tym względzie.
 12. Obsługa platform zakupowych oraz dodatkowe obowiązki
  OEM nie może być obciążony obowiązkiem obsługi platform zakupowych/logistycznych Klienta, chyba że umowa stanowi inaczej lub też strony w formie pisemnej postanowią inaczej.
  OEM zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami obsługi wynikającymi z dodatkowych obowiązków.
 13. Siła wyższa
  W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, OEM jest zwolniony z zobowiązań wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży  w czasie trwania takich okoliczności.
 14. Dane osobowe
  W związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez OEM Klient akceptuje niniejsze OWS i jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez OEM oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą. Klient nie może bez zgody OEM przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych z OEM osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
 15. Odpowiedzialność prawna
  Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę OEM. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS ma zastosowanie prawo polskie.
Wsparcie Klienta

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami:

22 863 27 22

Wyślij e-mail